Podmínky soutěže

Stručná pravidla

1.    Soutěží se celkem o 50 zlatých cihel v různých hodnotách.
2.    Hlavní cenou je uncová zlatá cihla Argor Heraeus v přibližné hodnotě 28 000,- Kč.
3.    Každý zúčastněný soutěžící získává automaticky dárek v hodnotě 700,- Kč.
4.    Každý soutěžící smí tipovat pouze 1x.
5.    Doporučení ve formě vygenerovaného kódu lze zaslat libovolnému počtu osob.

PRAVIDLA SOUTĚŽE o 50 zlatých cihel

1. Pořadatel a organizátor: Finod s.r.o., Dolní Valy 655, Uherský Brod 688 01, IČ 25976176.

2. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá od 22.4. 2013 do 15.6.2013. Všechny tipy přijaté po tomto datu budou anulovány a nebudou do soutěže zařazeny.

3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická zletilá osoba s doručovací adresou v České republice a Slovenské republice.
Účastník se zapojí a zaregistruje do soutěže tak, že se pokusí odhadnout cenu zlata – dopolední London fixing ke dni 25.6.2013 a tento svůj tip doručí organizátorovi hry. Svůj tip může účastník hry odeslat dvěma způsoby. Může jej odeslat tak, že vyplní všechny údaje na speciálním pro soutěž vyrobeném letáčku a doručí jej buď sám nebo prostřednictvím našeho OZ do sídla společnosti Finod s.r.o. na adresu Dolní Valy 655, Uherský Brod 688 01. Pokud zájemce letáček nemá, může svůj tip odeslat také elektronicky přes webové stránky www.hraozlato.cz. Kopírované a nečitelné tipovací formuláře, neúplně vyplněné nebo přepisované budou ze soutěže vyřazeny.

4. Každý účastník může poslat svůj tip pouze jednou. Pokud pošle účastník svůj tip vícekrát, platným tipem bude vždy pouze tip doručený organizátorovi jako první. Identifikačními znaky účastníka budou celé jméno, mail, případně číslo mobilního telefonu.
Každému účastníkovi, který se do hry zaregistruje a odešle svůj platný tip elektronicky, odešle organizátor speciální vygenerovaný kód, díky němu bude moci účastník tuto soutěž doporučit také svým přátelům. Návod na odeslání hry svým přátelům bude umístěn rovněž na webovských stránkách.

5. VÝHRY: V soutěži bude rozdáno celkem 5O zlatých cihliček s ryzostí 999,9/1000.       25 zlatých cihel získá 25 nejpřesněji tipujících účastníků hry, kterým se podaří nejblíže ze všech platných tipů přiblížit ceně zlata, která bude vyhlášena jako dopolední London fixing dne 25.6.2013. Dalších 25 zlatých cihel získá 25 účastníků hry, kteří do soutěže na základě svého doporučení těchto 25 výherců – nejpřesněji tipujících účastníků osobně doporučili, tj. poslali jim svůj vygenerovaný kód a na základě jejich doporučení se těchto 25 nejpřesněji tipujících účastníků do hry zaregistrovalo.

25 zlatých cihel za nejpřesnější platný tip:
1. místo: zlatá uncová cihlička o ryzosti 999,9 / 1000 a o váze 1 OZ (1 unce) v hodnotě cca 29.000 Kč
2. místo: zlatá cihlička o ryzosti 999,9 / 1000 a o váze 5 gramů v hodnotě cca 5.000 Kč.
3.-25. místo: zlatá cihlička o ryzosti 999,9 / 1000 a o váze 1 gram v hodnotě cca 1200 Kč.

25 zlatých cihel za získání 25 nejpřesněji tipujících:
1. místo: zlatá uncová cihlička o ryzosti 999,9 / 1000 a o váze 1 OZ (1 unce) v hodnotě cca 29.000 Kč
2. místo: zlatá cihlička o ryzosti 999,9 / 1000 a o váze 5 gramů v hodnotě cca 5.000 Kč.
3.-25. místo: zlatá cihlička o ryzosti 999,9 / 1000 a o váze 1 gram v hodnotě cca 1200 Kč.

Jeden a tentýž uživatel může získat v soutěži o úspěšný soutěžní tip pouze jednu výhru, protože více soutěžních tipů jeden soutěžící nemůže poslat. Za získání úspěšně tipujících účastníků do hry však může účastník hry získat i více výher.

V případě, že budou dva nebo více výherců se shodnými tipy, pak výhra v podobě zlaté cihličky připadá tomu účastníkovi, který na základě svého doporučení získá více účastníků do hry.

Každý soutěžící, který odešle svůj platný tip se všemi údaji organizátorovi hry přes webovské stránky, obdrží od organizátora dárek a to voucher v hodnotě 700 Kč – jednorázovou slevu ve výši 700 Kč na nákup investičního zlata při uzavření objednávky u společnosti Finod s.r.o.. Více informací k využití voucheru získáte u OZ spol. Finod s.r.o. nebo na kontaktních místech - pobočkách (seznam kontaktních míst najdete na www.nakupzlato.cz). Účastník soutěže není povinen s organizátorem uzavřít jakoukoliv objednávku.

6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výher budou použity kontakty, uvedené účastníky v tipovacím formuláři. Výhry budou předány osobně v sídle společnosti pořadatele nebo zasílány poštou na výhercem dodatečně sdělenou adresu, a to do 2 měsíců od skončení soutěže. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

8. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Účastí ve hře vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu výherců, a dále s tím, aby pořadatel po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník, resp. výherce, zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 5 let od začátku soutěže zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

9. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

  • Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele nehrají férově či nedodržují pravidla nebo se do hry zaregistrovali vícekrát.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
  • Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
  • Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku.
  • Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na webovské stránce www.hraozlato.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.
Výherci 2013